Global menu

Our global pages

Close

Povinné predĺženie podpory pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov

  • Slovakia
  • Environment

10-05-2021

Dňa 15.4.2021 vláda SR schválila návrh novely zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorým sa má zaviesť povinné predĺženie podpory pre existujúce zdroje energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Novela sa momentálne nachádza v parlamente a účinnosť je plánovaná od 1.8.2021.

Konkrétne sa má jednať o predĺženie podpory doplatkom pre výrobcov elektriny z vodnej a slnečnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd o päť rokov, pričom zároveň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) výrobcovi zníži vyplácanú cenu elektriny. Okrem doplatku sa pomerne predĺži aj podpora formou výkupu elektriny za cenu vykupovanej elektriny a prevzatím zodpovednosti za odchýlku, najviac však do 31.12.2033.

Výrobca elektriny z vyššie uvedených zdrojov bude mať povinnosť požiadať do 31. augusta ÚRSO o zníženie ceny elektriny, ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla priemerná výška jeho doplatku najmenej 150 EUR/MWh a celková výška doplatku najmenej 75.000 EUR.

Pri znižovaní ceny elektriny musí ÚRSO zohľadniť viaceré faktory ako napr. náklady na nevyhnutnú opravu na predĺženie prevádzkyschopnosti zariadenia alebo požiadavku zachovania hospodárskej životaschopnosti daného zariadenia. Presný nástroj na výpočet zníženia ceny elektriny zverejní ÚRSO na svojej internetovej stránke www.urso.gov.sk.