Global menu

Our global pages

Close

Werktijdverkorting in het kader van de kredietcrisis 2008

  • Netherlands
  • Employment law

28-11-2008

Ten tijde van de uitbraak van mond- en klauwzeer en na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 heeft de overheid de regeling voor werktijdverkorting aangepast, waardoor meer ondernemingen aanspraak konden maken op de regeling. Nu bevinden we ons in het tijdperk van de kredietcrisis en de werktijdverkorting wordt wederom ingezet als middel om erger te voorkomen.

Ondernemingen hebben hulp en ondersteuning nodig bij het opvangen van de financiële misère die de kredietcrisis voor veel ondernemingen met zich mee brengt. De overheid wil voorkomen dat ondernemingen overhaast werknemers ontslaan en vandaar dat ze de huidige beleidsregels - die niet bedoeld zijn voor economische crisissen aan wil passen. Het doel van de overheid is nadrukkelijk niet om gewone bedrijfsrisico's op te vangen. Vandaar dat er aanvullende voorwaarden worden gesteld wil een onderneming in aanmerking komen voor de werktijdverkorting:

Wat in elk geval vooropstaat is dat er een directe samenhang moet zijn tussen de krediet crisis en de plotselinge omzetdaling. Er moet sprake zijn van een acute en zware terugval en het hoofdcriterium daarbij is dat de omzet in de twee maanden voorafgaand aan de aanvraag minimaal 30% is gedaald ten opzichte van de twee maanden daarvoor. Om te voorkomen dat seizoensinvloeden die tot het normale bedrijfsrisico behoren een rol kunnen spelen wat betreft de omzetdaling moet er een vergelijking worden gemaakt met dezelfde periode van het jaar daarvoor. Een accountantsverklaring is nodig om aan te kunnen tonen dat er sprake is van omzetdaling. Het percentage uren dat een onderneming mag verkorten wordt gerelateerd aan het percentage van de omvang van het omzetverlies. Als bijvoorbeeld een onderneming 40 procent omzetverlies heeft dan kan er voor 40 procent van de totale arbeidsuren werktijdverkorting worden aangevraagd. De onderneming mag niet stil zitten na de werktijdverkorting, maar moet juist in de tussentijd de werknemers bijscholen en/of bij een ander bedrijf detacheren. Daarom dat bij de aanvraag ook een inspanningsverklaring tot scholing en detachering moet worden gevoegd.

Verder zullen er mobiliteitscentra worden opgericht. Dit zijn tijdelijke publieke-private samenwerkingsvormen met het doel snel en tijdig de dienstverlening aan werkzoekende en bedrijven te intensiveren om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. De eerste mobiliteitscentra worden binnenkort ingericht. Dit gebeurt in regio's waar het aantal ontslagen als gevolg van de kredietcrisis snel stijgt of bij bedrijven waar de economische terugval niet tijdelijk is. Het is de bedoeling om werknemers die overbodig zijn geworden met behulp van publieke en private partijen een plek in een ander bedrijf te bezorgen en de werknemers bij te scholen. Het UWV zet de centra op, in nauw overleg met sociale partners en lokale en regionale overheden. Het UWV krijgt hiervoor een start budget van € 5 miljoen.

De werktijdverkorting geldt in beginsel voor zes weken. Daarna kan er nog driemaal verlengd worden voor dezelfde periode. Zo is er dus maximaal 24 weken een beroep mogelijk op de regeling. Bij elke verlenging zal de onderneming door middel van een accountantsverklaring moeten aantonen dat de omzetdaling nog steeds tenminste 30% is ten opzichte van de eerdere referentieperiode. Is de omzetdaling gedaald van 50% naar 40% dan kan voor de verlenging alleen voor 40% van het totaal arbeidsduurverkorting worden aangevraagd in plaats van de oorspronkelijke 50%.

De ondernemingen hebben tot 1 januari 2009 de tijd om een aanvraag in te dienen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de benodigde aanvraagformulieren op haar site plaatsen. Indien het aantal van 20.000 werknemers (in voltijd) waarvoor werktijdverkorting is toegestaan wordt gehaald, zal de overheid een stop zetten in de aanvragen. Dit komt neer op een budgettair beslag van ongeveer 200 miljoen euro. Dus wie te laat is vist achter het net. Hoeveel ondernemingen een beroep willen en zullen doen op deze regeling is nog onduidelijk. Ons inziens zal de bodem van 200 miljoen euro in deze barre tijden snel worden bereikt. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.