Global menu

Our global pages

Close

Podpora výstavby obnoviteľných zdrojov

  • Slovakia
  • Environment

20-12-2021

V Pláne obnovy a odolnosti SR sú plánované reformy a investície do obnoviteľných zdrojov energie. Reformy majú priniesť predovšetkým úpravy v oblasti energetickej účinnosti s cieľom znižovania spotreby a zvyšovania podielu zelenej energie, ako aj uľahčenie pripojenia obnoviteľných zdrojov energie („OZE“) a prijatia podporných a investičných schém pre nové a modernizované OZE.

V rámci investícii do výstavby nových zdrojov OZE sa do roku 2026 počíta s výstavbou zariadení s výkonom 10 kW až 50 MW (okrem vodných elektrární) s celkovým objemom nových pripojených OZE 120 MW. Dotácie budú prideľované na základe aukcií, pričom hlavným kritériom budú náklady na MWh vyrobenej elektriny. Celkovo sa počíta s dotáciami vo výške 103 miliónov. EUR.

Zároveň sa plánuje podporiť modernizácia (tzv. repowering) bioplynových staníc a vodných elektrární čiastkou 62 miliónov. EUR. Rovnakou čiastkou budú podporené zariadenia na skladovanie energie (batériové úložisko), vrátane riešení založených na využití vodíku a na zvýšení regulačného výkonu vodných elektrární.