Global menu

Our global pages

Close

Návrat na pracovisko po koronakríze a pracovné právo

 • Slovakia

  11-05-2020

  Slovenskej republike sa úspešne darí bojovať s pandémiou COVID-19. Zamestnávatelia opäť otvárajú svoje prevádzky alebo povolávajú svojich zamestnancov z práce z domu tzv. home officu naspäť na pracovisko. Tento článok prinesie pracovnoprávny pohľad na problematiku návratu do zamestnania.

  Hygienické opatrenia na pracovisku a ochranné osobné pracovné pomôcky (OOPP)

  Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vydala usmernenie v súvislosti s návratom na pracovisko1. Zamestnávateľom môže poskytnúť vhodnú inšpiráciu opatrení na ochranu zdravia zamestnancov. Usmernenie má však iba odporúčací charakter, zamestnávateľom sa napríklad odporúča:

  • znížiť fyzický kontakt medzi zamestnancami;
  • zabezpečiť časté čistenie pracoviska;
  • zriadiť nepriepustné bariéry medzi pracovníkmi;
  • aktualizovať posúdenie rizík BOZP.
  K povinnosti zamestnávateľa poskytovať svojím zamestnancom rúška a iné ochranné prostriedky je smerodajná povaha práce zamestnanca. Preto možno rozlišovať tri kategórie zamestnancov:
  • zamestnanci, ktorí sú z hľadiska ich pracovnej náplne vystavovaní pôsobeniu rizikových biologických faktorov;
  • iní zamestnanci v profesiách, ktorým povinnosť nosiť rúška, resp. vykonávať iné hygienické opatrenia ukladá Opatrenie UVZSR.
  • ostatní zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nemusí poskytovať rúška resp. ochranné prostriedky.

  Ak zamestnanec pracuje v práci, v ktorej je priamo vystavený biologickým faktorom (COVID-19), napríklad zdravotnícky personál je zamestnávateľ povinný v zmysle BOZP poskytovať zamestnancom rúška a iné OOPP2.

  Do druhej kategórie zamestnancov patria napríklad prevádzky autoškôl, ktorým Opatrenie UVZSR ukladá povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty pri praktických jazdách3. Preto odporúčame zamestnávateľom pozorne sledovať opatrenia, ktoré vydáva UVZSR4.

  Zamestnancom, ktorí nepatria do žiadnej zo horeuvedených skupín nemusí zamestnávateľ poskytovať rúška resp. iné ochranné prostriedky.

  Dovolenka, celozávodné dovolenky, zmena čerpania dovolenky a OČR

  Z dôvodu poklesu objednávok sa zamestnávateľ stále môže rozhodnúť nariadiť celozávodnú dovolenku. Vzhľadom na to, že mimoriadna situácia na Slovensku stále trvá, lehota na oznámenie celozávodnej dovolenky resp. hromadného čerpania dovolenky je skrátená zo 14 na 7 dní.

  Ak zamestnávateľ v predchádzajúcich dňoch dovolenku už nariadil, ale teraz sa mu zvyšuje objem zákaziek, má možnosť zmeniť čerpanie dovolenky zamestnancovi resp. odvolať zamestnanca z dovolenky. V takomto prípade je zamestnávateľ povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku zmeny v čerpaní dovolenky. Pre ilustráciu sa môže jednať napríklad o náhradu storno poplatku za už uhradený zájazd. V praxi si teraz zamestnanec mohol rezervovať dovolenku niekde na Slovensku, a teda bude mať nárok na úhradu nákladov.

  Veľkí zamestnávatelia v letnom období realizujú rôzne odstávky svojich podnikov a nariaďujú zamestnancom hromadné čerpanie dovolenky. Problémy môžu nastať, ak zamestnanci časť svojej dovolenky v dôsledku pandémie už vyčerpali. Zamestnancovi môže zamestnávateľ určiť čerpanie dovolenky, aj ak na ňu ešte nemá nárok za predpokladu, že mu nárok na dovolenku dodatočne vznikne do konca kalendárneho roka. Ak by sa stalo, že zamestnanec bude do konca kalendárneho roka prepustený, musí vyplatenú náhradu mzdy vrátiť zamestnávateľovi.

  Zamestnanci, ktorí sa starali o svoje školopovinné deti a poberali ošetrovné tzv. OČR, nečerpali žiadnu dovolenku. Budú mať stále nárok na čerpanie svojej dovolenky v pôvodnej výmere. Je dôležité vedieť, ak zamestnávateľ nebodaj zvažuje prepúšťanie, musel by takto nevyčerpanú dovolenku týmto zamestnancom preplatiť. Takisto je potrebné kalkulovať s predpokladaným objemom zákaziek. Podľa predmetu podnikania treba zvážiť dohodnutie alebo nariadenie dovolenky na letné mesiace alebo naopak počkať na záver roka.

  Rozvrhnutie pracovného času, organizácia pracovných zmien

  Vhodným prostriedkom na prevenciu pred šírením koronavírusu je aj vhodné prispôsobenie pracovného času. Napríklad rozdelením pracovného tímu, kde časť zamestnancov bude pracovať z domu a časť bude pracovať na pracovisku u zamestnávateľa.

  V závislosti od znenia pracovnej zmluvy, za predpokladu, že v nej nie je presne vymedzený začiatok a koniec pracovného času, môže zamestnávateľ upraviť pracovné zmeny tak, aby predišiel vysokej koncentrácií zamestnancov na pracovisku. Počas mimoriadnej situácie musí zamestnávateľ oznámiť zamestnancovi rozvrhnutie pracovných zmien iba dva dni vopred a s platnosťou najmenej na týždeň.

  Ak už zamestnanec má v pracovnej zmluve konkrétne vymedzený pracovný čas napr. od 8.00 do 16.30,vyžadoval by sa na prácu od 12.00 do 20.30 jeho súhlas vo forme príslušného dodatku k pracovnej zmluve.

  Štátna pomoc

  Od 16. mája 2020 môžu zamestnávatelia a aj iné subjekty požiadať o štátnu pomoc za apríl 2020.5 16. mája 2020 budú zverejnené nové formuláre pre poskytnutie štátnej pomoci.

  Poskytovaná pomoc je predovšetkým určená:

  • zamestnávateľom, ktorých prevádzky museli byť povinne uzatvorené, na základe rozhodnutia UVZSR;
  • SZČO, ktorých prevádzky museli byť povinne uzatvorené, na základe rozhodnutia UVZSR;
  • zamestnávateľom, ktorých prevádzky nemuseli byť uzatvorené, ale obmedzili prerušili svoju činnosť.

  Hoci je pomoc zamestnávateľmi vítaná, jej konečným účelom je udržanie pracovných miest. Zamestnávateľ po prijatí tejto pomoci nemôže na určitý čas prepustiť svojich zamestnancov z organizačných dôvodov. Dohodu so zamestnancom o skončení pracovného pomeru je samozrejme stále možné uzavrieť, resp. zamestnanec môže dať výpoveď. Je preto na zváženie, či zamestnávateľ bude znižovať stavy prepúšťaním alebo radšej príjme štátnu pomoc a takto prečká koronakrízu.

   


  1 https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2020/04/EU_guidance_COVID_19_SK.pdf
  2
  https://www.ip.gov.sk/kedy-je-zamestnavatel-povinny-poskytnut-zamestnancom-ochranne-ruska/
  3
  http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020.pdf
  4
  http://www.uvzsr.sk/
  5
  https://www.neprepustaj.sk/

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back