Global menu

Our global pages

Close

Koronavírus - Praktická príručka zamestnávateľa - Slovensko

 • Slovakia

  08-06-2020

  Príručku priebežne aktualizujeme v nadväznosti na postupné zverejňovanie oficiálnych informácií zo strany orgánov verejnej moci. Posledný update 8. 6. 2020.

  Mimoriadna situácia – celé územie SR

  Vláda Slovenskej republiky vyhlásila od štvrtka 12. 3. 2020 od 6:00 mimoriadnu situáciu na celom území SR kvôli vzrastajúcemu počtu potvrdených prípadov koronavírusu. Mimoriadna situácia ku dňu tejto aktualizácie stále pretrváva, napriek tomu, že štatistiky o nových potvrdených prípadoch naznačujú, že infikovaných ľudí sa darí izolovať a predchádzať tak šíreniu choroby.

  Núdzový stav – rozšírenie na ďalšie zdravotnícke zariadenia

  Vláda Slovenskej republiky vyhlásila s účinnosťou od 16. 3. 2020 od 6:00 núdzový stav. Núdzový stav bol s účinnosťou od 19. 3. 2020 6:00 rozšírený na všetky štátne i neštátne zdravotnícke zariadenia vybraných druhov (najmä zariadenia ústavnej starostlivosti). Zoznam všetkých okresov a všetkých zdravotníckych zariadení, ktorých sa núdzový stav týka, si môžete pozrieť na tomto odkaze.

  Vláda SR má v dôsledku vyhlásenia núdzového stavu právomoci rozhodovať o prijatí ďalších mimoriadnych opatrení, o ktorých Vás informujeme prostredníctvom tejto stránky.

  Krízové opatrenia

  V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte nového koronavírusu v Európe a na území Slovenska boli vydané nasledovné opatrenia:

  1. Povinná karanténa a izolácia po návrate zo zahraničia

  • od 13. 3. 2020 všetky osoby prichádzajúce zo zahraničia (z ktorejkoľvek krajiny) sa musia podrobiť povinnej 14-dňovej karanténe. Nedodržanie sa trestá pokutou do výšky 1.659 EUR
  • všetky osoby prichádzajúce zo zahraničia (z ktorejkoľvek krajiny) v období od 13. 3. 2020 od 07:00 hod., vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sú bezprostredne po návrate do SR povinné informovať svojho lekára o návrate zo zahraničia a mieste pobytu počas karantény a to buď elektronicky alebo telefonicky. Nedodržanie sa trestá pokutou do výšky 1.659 EUR
  • lekári týmto osobám vystavia na ich žiadosť PN z dôvodu karantény pre COVID-19
  • s účinnosťou od 6. 4. 2020 od 7:00 sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR, a to na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19. Po negatívnom výsledku sa tieto osoby musia do 14 dní zdržiavať v domácej karanténe. Za porušenie opatrenia môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1.659,- EUR
  • s účinnosťou od 25. 5. 2020 od 22:00 je dostupná alternatíva izolácie prostredníctvom mobilnej aplikácie eKaranténa: osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky si môžu do svojho mobilného telefónu nainštalovať aplikáciu eKaranténa a príslušník PZ im na hranici potvrdí jej aktiváciu. Najneskôr piaty deň po príchode sa osoba podrobí laboratórnej diagnostike na COVID-19 a vzťahuje sa na ňu aj 14 dňová domáca karanténa. Za porušenie opatrenia môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1.659 EUR
  • vyššie uvedené opatrenia sa nevzťahujú na niektoré osoby, napr. vodičov nákladnej dopravy alebo osoby žijúce v prihraničných oblastiach do 30 km od hranice. Pri prechode hranicou je potrebné sa preukázať oficiálnym potvrdením od zamestnávateľa
  • s účinnosťou od 27. 5. 2020 vyššie uvedené opatrenia sa nevzťahujú na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku po tom, čo sa vrátili po 48 hodinách späť na Slovensko z Maďarska alebo Česka. Na hranici im príslušník policajného zboru vyznačí čas odchodu zo Slovenska na formulári, ktorý nájdete na tomto odkaze a je potrebné ho mať vopred vyplnený.
  • osoba v karanténe je povinná:
   • sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu
   • zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
   • zdržať sa cestovania
   • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
   • zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou prace v mieste domácej izolácie
   • zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby

  2. Hranice

  Veľké hraničné priechody sú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom, prípadne disponujú udelenou výnimkou. Zoznam aktuálne otvorených hraničných priechodov pravidelne zverejňuje ministerstvo vnútra.

  3. Uzavretie škôl

  • s účinnosťou od 16. 3. 2020 sú do odvolania uzatvorené všetky predškolské a školské zariadenia, centrá voľného času a iné organizované voľnočasové aktivity pre deti
  • s účinnosťou od 1. 6. 2020 sa otvárajú materské školy a 1. -5. ročník základných škôl. Vo vyšších ročníkoch prebieha ďalej výučba online formou. Stredné a vysoké školy ostanú uzavreté s výnimkou konania prijímacích skúšok.

  4. Voľnočasové aktivity

  • lyžiarske strediská, zábavné parky, bary, diskotéky a kultúrne zariadenia - kiná, divadlá, múzeá sú už otvorené
  • s účinnosťou od 3. 6. 2020 budú otvorené fitness centrá a plavárne
  • s účinnosťou od 3. 6. 2020 budú otvorené aj wellness centrá, aquaparky a kúpele
  • za porušenie zákazu môže byť právnickej osobe uložená pokuta nad 10.000,- EUR
  • platí zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch, zákaz návštev v nemocniciach, avšak od 11. 5. 2020 nemocnice môžu udeliť výnimky zo zákazu za prísnych preventívnych opatrení.

  5. Maloobchod a služby

  • Všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby vrátane obchodných centier sú už otvorené.

  Počas pobytu mimo bydliska sú osoby povinné chrániť sa rúškami alebo inou ochranou tváre. V nedeľu je väčšina prevádzok zatvorená pre verejnosť z dôvodu umožnenia sanitácie a dezinfekcie priestorov prevádzok. Do 3. 6. 2020, čas od 9:00 – 12:00 je v predajniach potravín a v drogériách vyhradený iba pre dôchodcov. Vyššie uvedené prevádzky musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia.

  Za porušenie zákazu vyššie môže byť uložená pokuta do výška 20.000,- EUR.

  6. Stravovanie

  • s účinnosťou od 20. 5. 2020 môžu byť otvorené prevádzky verejného stravovania pre verejnosť od 06:00 do 22:00, verejnosť do nich môže vstupovať a stravovať sa v nich; za dodržania prísnych hygienických opatrení
  • s účinnosťou od 27. 5. 2020 môžu byť reštaurácie otvorené aj po 22:00 len pre uzavretú spoločnosť
  • s účinnosťou od 3. 6. 2020 môžu byť reštaurácie otvorené aj po 22:00 pre verejnosť
  • za porušenie opatrenia môže byť uložená pokuta do výška 20.000,- EUR

  7. Medzinárodná doprava, telekomunikácie

  • Vlaky. Od 13. 3. 2020 od 7:00 nepremávajú medzinárodné vlaky. Vnútroštátna osobná železničná doprava premáva od neděle 10. 5. 2020 podľa štandardného grafikonu vlakovej dopravy
  • Autobusy. Od 13. 3. 2020 od 7:00 nepremávajú medzinárodné autobusové spoje zo Slovenska, ani smerom na Slovensko
  • Lodná doprava. Od 13. 3. 2020 od 7:00 osobné výletné lode na Slovensku nesmú pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu
  • Letecká doprava. Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko sú zastavené. Medzinárodné letiská v Bratislave, Košiciach a Poprade sú do odvolania uzavreté
  • Kamiónová preprava tovaru. Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami

  8. Pošta

  Slovenská pošta funguje od 23. 5. 2020 v štandardnom režime. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii. Vstup na poštu bez prekrytia úst a nosa je zakázaný.

  9. Zdravotníctvo

  S účinnosťou od 16. 3. 2020 vláda SR uložila všetkým zdravotníckym zamestnancom nemocníc nachádzajúcich sa v okresoch, na ktoré sa vzťahuje núdzový stav, pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, t.j. nemôžu odmietnuť poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Týmto zamestnancom bolo odňaté právo počas stavu núdze zúčastňovať sa na štrajku. Vo všetkých nemocniciach, nielen v štátnych, sa zároveň nariaďuje obmedziť plánované zákroky.

  10. Služby pre občanov a Sociálna poisťovňa

  • s účinnosťou od 20. 5. 2020 fungujú klientské centrá v bežnom režime
  • sociálna poisťovňa zaviedla zjednodušený postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského bez kontaktu s lekárom alebo pracovníkom poisťovne, viac informácií nájdete na tomto odkaze

  11. Zastavenie plynutia lehôt, nevykonávanie dražieb a záložných práv

  Lehoty ustanovené právnymi predpismi alebo súdom na uplatnenie práv v súkromnoprávnych vzťahoch, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo zániku práva, od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 neplynú. Do 31. 5. 2020 sa nesmú vykonávať dražby, ani vykonávať záložné právo.

  12. Pri podozrení na nákazu kontaktujte:

  V prípade podozrenia na nákazu novým koronavírusom treba kontaktovať nonstop infolinku 0917 222 682 alebo písať na e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk.

  Preventívne opatrenia

  V boji s nákazou korovanvírusu SARS-CoV-2, spôsobujúcom ochorenie COVID-19, naďalej urobia najlepšiu službu všeobecné preventívne odporúčania, teda najmä pravidelné umývanie rúk, používanie dezinfekčných prostriedkov na báze aspoň 70% alkoholu, zakrývanie úst pri kašli vreckovkou alebo rukávom, nie rukami, vyhodnocovanie pohybu zamestnancov a nepodceňovanie príznakov.

  Čo robiť na ochranu zdravia zamestnancov

  Zamestnávateľ musí vyhodnotiť riziká spojené s výkonom práce a prijať opatrenia na ich odstránenie alebo minimalizáciu. To zahŕňa aj riziko nákazy koronavírusom SARS-CoV-2,. Opatrenia je potrebné prispôsobiť konkrétnym podmienkam zamestnávateľa. Koronavírus sa prenáša rovnako, ako chrípka. Preventívne opatrenia sú preto v oboch prípadoch veľmi podobné. I keď môže mať ochorenie spôsobené koronavírusom komplikovaný priebeh, u väčšiny nakazených prebieha ochorenie iba s miernymi príznakmi.

  Zamestnávateľ by mal pravidelne informovať svojich zamestnancov o prijatých a plánovaných opatreniach, aktualizovať kontaktné údaje zamestnancov a tiež osôb, na ktoré sa majú zamestnanci obrátiť v prípade otázok ohľadne koronavírusu.

  Sledovanie súkromného života zamestnancov

  Od zamestnancov je možné vyžadovať informácie o rizikách spojených s koronavírusom, napríklad či sa nezdržiavali v niektorom z ohnísk nákazy, alebo neboli v zahraničí. Na druhej strane môže byť obtiažne zamestnancov postihnúť za nepravdivú alebo neúplnú odpoveď.

  Prakticky odporúčame zamestnancov oboznámiť s povinnosťou informovať o svojom návrate zo zahraničia, keďže sa na nich vzťahuje povinná 14 dňová karanténa s vyšetrením na COVID-19 v zariadení určenom ministerstvom vnútra. Alternatívou ku vyšetreniu v zariadení určenom ministerstvom vnútra je od 25. 05. 2020 nová eKaranténa.

  Testovanie zamestnancov na koronavírus, merenie telesnej teploty

  Zamestnávateľ testovanie na koronavírus vynucovať nemôže. V súčasnej dobe sa tieto testy robia na základe rozhodnutia lekára alebo sa osoby môžu nechať testovať dobrovoľne a za testovanie zaplatiť.. Zamestnávateľ môže zisťovať spôsobilosť na prácu prostredníctvom mimoriadnych pracovnolekárskych prehliadok. Taký postup ale odporúčame vopred konzultovať s poskytovateľom týchto služieb.

  Pri vstupe do nemocníc a priemyselných podnikov je zamestnávateľ povinný merať zamestnancom telesnú teplotu, a pri zistení zvýšenej teploty postupovať podľa odporúčaní ÚVZ. Pri zistenej teplote do 38°C je potrebné osobu odoslať do domácej izolácie s odporúčaním, aby sledovala svoj zdravotný stav a v prípade zhoršeného zdravia kontaktovala svojho lekára. Pri zistenej teplote 38°C a viac sa osoba odošle buď do domácej izolácie, alebo v prípade zhoršeného alebo život ohrozujúceho stavu zamestnávateľ kontaktuje linku 112. Ak existuje oprávnený záujem na strane zamestnávateľa, meranie teploty zamestnancov môžu nariadiť aj iní zamestnávatelia, než vyššie uvedení.

  Čo so zamestnancom podozrivým z nákazy?

  Pokiaľ má zamestnávateľ obavu, že zamestnanec môže byť nakazený, odporúčame dohodnúť sa (telefonicky) so zamestnancom, že sa nahlási svojmu praktickému lekárovi, prípadne príslušnému oddeleniu epidemiológie RÚVZ v SR. Tí rozhodnú o potrebe vykonať testovanie na koronavírus a prípadnom nariadení karantény.

  Pokiaľ zamestnanec v tomto smere odmietne spolupracovať, môže zamestnávateľ informovať príslušné oddelenie epidemiológie RÚVZ v SR, ktorá sa pokúsi zamestnanca kontaktovať priamo. Kontaktné údaje nájdete na tomto odkaze.

  V prípade podozrenia na nákazu novým koronavírusom je potrebné, aby zamestnanec kontaktoval nonstop infolinku 0917 222 682 alebo písal na e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk .

  Zamestnanec musí ostať v karanténe

  Ak zamestnanec musí ostať v karanténe, t.j. pokiaľ mu bola nariadená lekárom alebo pokiaľ to vyplýva z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ide o prekážku v práci, za ktorú prislúcha zamestnancovi náhrada mzdy rovnako, ako pri bežnej práceneschopnosti. Na rozdiel od bežnej práceneschopnosti však od 1. dňa vypláca zamestnancovi dávku vo výške 55% vymeriavacieho základu Sociálna poisťovna a zamestnávateľ neznáša žiadne náklady.

  Sociálna poisťovňa zaviedla zjednodušený postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského bez kontaktu s lekárom alebo pracovníkom poisťovne, viac informácií nájdete na tomto odkaze.

  O nariadení karantény, resp. o povinnosti ostať v karanténe, je zamestnanec povinný zamestnávateľa bez zbytočného odkladu informovať a prekážku v práci doložiť. Úrad verejného zdravotníctva vydal usmernenie pre osoby v karanténe, ktoré môžete nájsť na tomto odkaze.

  Ak však zamestnanec môže vykonávať prácu z domova, a dohodnú sa na tom so zamestnávateľom, v takom prípade nepožiada lekára o vystavenie PN a za prácu z domova má nárok na mzdu.

  Máme podozrenie na nákazu zamestnanca, ale nebola mu nariadená karanténa

  Pokiaľ zamestnanec nie je v karanténe (jeho voľný pohyb nie je ohrozením pre verejnosť) a zamestnanec nie je ani práceneschopný, musí tento záver zamestnávateľ rešpektovať.

  Pokiaľ sa zamestnávateľ aj v tejto situácii rozhodne, aby sa zamestnanec nezdržoval na pracovisku, má niekoľko možností:

  • Nariadenie práce z domova –nie je potrebný súhlas zamestnanca, ak to povaha práce pripúšťa
  • Poslať zamestnanca „na prekážky“ – aj bez súhlasu zamestnanca, zamestnávateľ však musí platiť náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku
  • Náhradné voľno – pokiaľ má zamestnanec nadrobené nadčasy, strany sa môžu dohodnúť na ich vyčerpaní
  • Neplatené voľno – na základe žiadosti zamestnanca mu môže zamestnávateľ umožniť čerpanie neplateného voľna
  • Dovolenka – možnosť nariadiť zamestnancovi dovolenku, a to i bez jeho súhlasu; dovolenku je ale potrebné nariadiť aspoň 7 dní vopred, resp. aspoň 2 dni vopred, ak ide o „starú“ dovolenku
  • Zrušenie plánovaných zmien – možnosť zamestnancovi upraviť rozvrh zmien, a to i bez jeho súhlasu; rozvrh je potrebné určiť aspoň 2 dni vopred
  • Vážne prevádzkové dôvody – ak u zamestnávateľa sú zástupcovia zamestnancov, je možné sa s nimi dohodnúť na tzv. vážnych prevádzkových dôvodoch, pre ktoré nie je možné prideľovať zamestnancom prácu, a v ktorých prípadoch majú zamestnanci nárok na náhradu mzdy vo výške 60% priemernej mzdy

  Zamestnanec odmieta prísť do práce

  Zákonník práce dáva zamestnancom právo odmietnuť výkon nebezpečnej práce. Odmietnutie práce ale musí bezprostredne ohrozovať jeho život alebo zdravie, poprípade život alebo zdravie iných ľudí. Test pre odmietnutie práce je tak veľmi prísny, a v prípade obavy z nakazenia koronavírusom nebude u priemerného zamestnanca v túto chvíľu naplnený.

  Všeobecné v takých prípadoch odporúčame obavy zamestnanca vypočuť a pokúsiť sa spoločne nájsť riešenie, ktoré mu vyjde v rámci možností zamestnávateľa v ústrety. Môže sa jednať napr. o možnosť práce z domu, čerpania dovolenky alebo poskytnutie neplateného voľna. Pokiaľ by zamestnanec napriek tomu odmietol prísť do práce, jedná sa o neospravedlnenú absenciu, za ktoré ho môže zamestnávateľ postihnúť.

  Môžu sa samozrejme objaviť prípady komplikovanejšie, ktoré je potrebné posúdiť individuálne (osoby s oslabenou imunitou, dýchacími ťažkosťami, srdcovými ťažkosťami, cukrovkou, tehotné a pod.).

  Výpadok MHD

  V prípade nepredvídateľného výpadku hromadnej dopravy má zamestnanec, ktorý sa nemohol dostať včas na pracovisko, právo na pracovné voľno bez náhrady mzdy.

  Zamestnanec „uviazol“ na dovolenke v zahraničí

  Ak zamestnanec dá zamestnávateľovi vedieť, že mu zrušili let, alebo sa nemôže dostať z niektorého vzdialeného miesta vo svete, potom zamestnanec môže buď čerpať dovolenku, kedy má nárok na náhradu mzdy, alebo môže využiť inštitút § 141 ods. 2 písm. g) zákonníka práce – nepredvídateľné prerušenie premávky. V takom prípade je zamestnávateľ povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku ale bez náhrady mzdy.

  Deťom zavreli školu

  Zákon výslovne počíta so situáciami, kedy zamestnanec potrebuje namiesto práce starať sa o dieťa. V takom prípade zamestnávateľ musí zamestnanca ospravedlniť a zamestnanec má právo na ošetrovné (dávka vyplácaná Sociálnou poisťovňou). Sociálna poisťovňa zaviedla zjednodušený postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského bez kontaktu s lekárom alebo pracovníkom poisťovne, viac informácií nájdete na tomto odkaze.

  Zatvorenie prevádzkarne, pokles zákaziek

  V prípade uzavretia prevádzkarne budú mať zamestnanci spravidla nárok na poskytnutie náhrady mzdy vo výške 80% priemernej mzdy. Zamestnávateľ môže zvážiť využitie vyššie uvedených možností pre zníženie finančného dopadu, ako je nariadenie dovolenky alebo preplánovania zmien, či uplatnenie konta pracovného času. Ak je to možné, možno zamestnancovi nariadiť prácu z domu, alebo dohodnúť s ním čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas.

  Ak má zamestnávateľ uzavretú dohodu so zástupcami zamestnancov o vážnych prevádzkových dôvodoch, pre ktoré nie je možné prideľovať zamestnancom prácu, majú zamestnanci nárok na náhradu mzdy vo výške 60% priemernej mzdy.

  Okrem uvedených možností môže zamestnávateľ zvážiť preradenie zamestnanca na iný druh práce na odvrátenie mimoriadnej situácie, v ktorom prípade zamestnancom prináleží mzda.

  Pre výrobný sektor je relevantné, že ak bude nevyhnutné zavrieť alebo obmedziť prevádzku pre prechodný nedostatok spôsobený výpadkom v dodávke surovín a zamestnanca nemožno preradiť na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume 80% jeho priemerného zárobku.

  Opatrenia na zmiernenie ekonomických dopadov

  K dnešnému dňu existujú dve schválené schémy pomoci určené pre zamestnávateľov:

  1. Zamestnávatelia, ktorí

  • v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uzatvorili alebo obmedzili prevádzky (okrem subjektov verejnej správy), a
  • udržia pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti, budú mat nárok na príspevok od štátu.

  Výška príspevku: úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 EUR

  2. Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby,

  • ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby bez prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti, a
  • ktoré napriek poklesu tržby udržia pracovné miesta, budú mať nárok na príspevok od štátu.

  Výška príspevku: príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019.

  Záver

  Epidemiologická situácia sa bude rýchlo vyvíjať. Zamestnávateľom odporúčame sledovať našu webovú stránku TU a webové stránky slovenských orgánov, napr.:

  • Úrad verejného zdravotníctva SR – kontakt TU

  • Stránka Národného centra zdravotníckych informácií o koronavíruse: - TU

  • Pracovnoprávna infolinka Ministerstva práce SR ku koronavírusu pre verejnosť – kontakt TU

  • Úrad vlády SR – kontakt TU

  • Ministerstvo vnútra SR – kontakt TU

  • Ministerstvo zdravotníctva SR – kontakt TU

  • ECDC – kontakt TU

  Informačná linka pre koronavírus je 0800 221 234.

  V prípade vzniku mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom odporúčame ďalší postup a opatrenia neodkladne riešiť v súlade s našimi odporúčaniami vyššie, a predovšetkým v spolupráci s dotknutým zamestnancom, jeho ošetrujúcim lekárom a najmä príslušným orgánom hygieny. Len za účasti všetkých týchto aktérov bude možné efektívne zabrániť ďalšiemu šíreniu epidémie pri zabezpečená prevádzky spoločnosti.

  Situácia nie je jednoduchá a očakávajú sa ďalšie kroky zo strany vlády a inštitúcií. Ministerstvo financií a Ministerstvo hospodárstva majú vypracovať opatrenia na zmiernenie ekonomických dosahov uvedených opatrení. Situáciu pre Vás budeme monitorovať a priebežne Vás o nej informovať.

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back