Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Novela Zákonníka práce – účinnosť už od 1.11.2022

 • Slovakia

  11-10-2022

  Zákonník práce je jedným z najčastejšie novelizovaných právnych predpisov.
  Ku dňu 1. novembra 2022 dochádza k transpozícií smerníc EÚ, a to Smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a Smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.

  Čo potrebujete vedieť, aby ste dodržali právne predpisy? Potrebujete meniť pracovnoprávnu dokumentáciu alebo zaužívané procesy?

  Výber najrelevantnejších zmien

  Začiatok a priebeh pracovného pomeru:

  • Úprava náležitostí pracovnej zmluvy – o niektorých náležitostiach, ktoré doteraz museli byť súčasťou pracovnej zmluvy bude stačiť zamestnanca informovať.
  • Povinnosť informovať o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, napríklad informovať o spôsobe určenia miesta výkonu práce, ustanovenom týždennom pracovnom čase, či splatnosti mzdy do 7 dní od vzniku pracovného pomeru, a o výmere dovolenky, či pravidlách skončenia pracovného pomeru do 4 týždňov od vzniku pracovného pomeru.
  • Možnosť elektronickej formy poskytovania informácií podľa Zákonníka práce alebo iných predpisov, a to za predpokladu, že zamestnanci majú k takejto podobe informácie prístup a môžu si ju uložiť a vytlačiť; ide len o jednostranné poskytovanie informácií, nie o uzatvorenie dohody alebo doručenie výpovede.
  • Zamestnanci môžu žiadať o prechod na inú formu zamestnania - zamestnanci s pracovným pomerom na dobu určitú alebo s pracovným pomerom na kratší pracovný čas, ktorých pracovný pomer trvá viac ako 6 mesiacov, a ktorým uplynula skúšobná doba môžu žiadať o prechod na pracovný pomer na neurčitý čas alebo na ustanovený týždenný pracovný čas; povinnosť odôvodnenia, ak zamestnávateľ žiadosti nevyhovie.
  • Rodičia môžu požiadať o domácku prácu / teleprácu alebo home office a prípadné odmietnutie je treba odôvodniť.

  Dohodári:

  • Pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru povinnosť informovať o dňoch a časoch, v ktorých môže byť práca vyžadovaná a o lehote pre informovanie zamestnanca o výkone práce pred jej začiatkom, ako aj o zmene týchto údajov – zamestnávateľ je uvedenými informáciami viazaný.
  • Ak zamestnávateľ zruší výkon práce v lehote, ktorá je kratšia ako 24 hodín zamestnancovi patrí náhrada odmeny, ktorú by dosiahol, ak by sa práca vykonala, najmenej v sume 30 % odmeny.

  Doručovanie (dôležité najmä pri skončení pracovného pomeru):

  • Výslovne bude možné skrátenie úložnej lehoty, nie však na menej ako 10 dní. Praktický význam pri doručovaní výpovede.

  Otcovská dovolenka:

  • Výslovné zavedenie tohto pojmu a zrovnoprávnenie tohto inštitútu s materskou dovolenkou z pohľadu napr. skončenia pracovného pomeru, návratu do zamestnania a ďalšie.

  Zrážky zo mzdy:

  •  Za účelom zrážok zo mzdy na príspevok na stravovanie (stravovaciu poukážku) alebo vyúčtovanie finančného príspevku na stravovanie nie je potrebné uzatvárať dohodu o zrážkach zo mzdy. Zamestnávateľ môže príslušné sumy zraziť na základe zákonného ustanovenia.

  Odborové organizácie:

  •  Bližšie sa upravuje spôsob informovania zamestnancov o pôsobení odborovej organizácie a o jej činnosti.

  Bližšie informácie Vám poskytnú Jana Sapáková a Štefan Palkovič.

   

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back