Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Novela Zákonníka práce - Zamestnávatelia a kontrola Covid pasov

 • Slovakia

  16-11-2021

  Zákon č. 421/2021 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Zákon je dňom 15.11.2021 účinný.

  • Ide o rámcový zákon.
  • Odkazuje na opatrenia / vyhlášky vydávané úradmi verejného zdravotníctva.
  • Obmedzená účinnosť ustanovení do 30.4.2022.

  I. Kedy má zamestnávateľ povinnosť kontrolovať OTP režim a zamestnanec nemá nárok na náhradu mzdy?

  • Úrad verejného zdravotníctva je oprávnený opatrením / vyhláškou dočasne podmieniť vstup na pracovisko predložením Covid pasu, t.j. zamestnávateľ bude povinný zisťovať či je zamestnanec zaočkovaný alebo prekonal ochorenie Covid-19.
  • Ak zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi Covid pas preukazujúci kompletné zaočkovanie alebo prekonanie ochorenia Covid-19 a
  • odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon práce,

   ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

  II. Kontrola Covid pasov zamestnávateľom aj bez existencie opatrenia / vyhlášky úradov verejného zdravotníctva

  • Ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci, vrátane takého spôsobu organizácie práce, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia prenosného ochorenia. Ak zamestnanec, ktorý nie je očkovaný alebo neprekonal Covid-19 nepredloží negatívny test, a zamestnávateľ mu neumožní vstup na pracovisko, nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca, t.j. zamestnanec má nárok na náhradu mzdy.

  III. Ďalšie náklady pre zamestnávateľov?

  • Zamestnávatelia sú zatiaľ v neistote ohľadne zabezpečenia bezplatného testovania pre zamestnancov, ktorí nie sú zaočkovaní ani neprekonali Covid-19. Podmienky zabezpečenia bezplatného dodania testov určí vláda Slovenskej republiky.

  Zrušenie pandemickej PN

  • Ruší sa náhrada príjmu vo výške 100% denného vymeriavacieho základu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia.
  • Nárok na náhradu príjmu sa uplatňuje u zamestnávateľa. Zamestnávateľ hradí náhradu príjmu prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.

  V prípade otázok kontaktujte

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back