Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Obnoviteľné zdroje energie

 • Slovakia

  14-12-2021

  Plánovaná podpora obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku

  Ministerstvo hospodárstva predstavilo v rámci konajúceho sa workshopu podrobnosti k plánovaným aukciám a podmienkam na vyplatenie finančných prostriedkov z Plánu obnovy pre obnoviteľné zdroje energie.

  1. Všeobecne

  Súvisiaca prezentácia sa nachádza v tomto linku: https://www.mhsr.sk/uploads/files/Xz5yrDl8.pdf. Jedná sa zatiaľ len o predbežné informácie, pričom ministerstvo rado zohľadní všetky konštruktívne pripomienky. Je dôležité, aby podmienky aukcií boli nastavené tak, aby boli realistické a skutočne splniteľné, aby mohli byť finančné prostriedky v stanovenom období vyplatené.

  2. Lehota na zaslanie pripomienok

  Lehota na zaslanie pripomienok končí 15.12.2021. Pripomienky sa zasielajú emailom na adresu: plan.obnovy.energetika@mhsr.sk

  3. Najdôležitejšie body

  • Spolu je z Plánu obnovy Slovenskej republiky vyčlenených 226 miliónov EUR na energetické projekty, ktoré majú byť zrealizované do júna 2026,
  • Nebude sa už jednať o tzv. prevádzkovú podporu, ale už len investičnú podporu,
  • Čiastka 103 miliónov EUR je vyhradená pre nové obnoviteľné zdroje (s výnimkou vodnej energie). Počíta sa celkovo s výstavbou novopripojených 120 MW, pričom jednotlivé zdroje majú byť medzi 10 kW až 50 MW,
  • Prvá aukcia by sa mala uskutočniť už koncom marca 2022, celková vyhradená suma predstavuje 51 miliónov EUR. Ďalšie kolo s 51 miliónmi EUR je plánované na jar 2023. V januári 2022 bude zverejnený presný harmonogram.

  4. Základné parametre podpory

  • max. 60% celkových nákladov (v Bratislavskom kraji len 45%),
  • max. 15 miliónov EUR na projekt,
  • len do výšky rozdielu medzi nákladmi na obnoviteľný zdroj a referenčnú technológiu – zemný plyn.

  5. Vyhodnotenie aukcie

  • Hodnotiace kritéria:
   • 70% - nákladová efektívnosť,
   • 20% - flexibilita (pri vetre a slnku je želaná napr. batéria),
   • 10% - využitie pôdy (ak sa pôda nevyužije, alebo sa nevyužije len pôda nízkej kvality, bude projekt lepšie hodnotený).
  • Porovnávanie odlišných technológií – očakávaná výška podpory na 1 MWh (tabuľka na str. 11 prezentácie),
  • Musia byť dodržané požiadavky na ochranu životného prostredia (princíp: „do no significant harm“),
  • Maximálna hodnota podproy – 27 EUR/MWh.

  6. Uzavretie zmluvy a následné podmienky

  V prípade úspechu bude uzatvorená zmluva s ministerstvom. Ak nebudú nižšie uvedené body splnené včas, nebude možné čerpať financie:

  • do 6 mesiacov od uzavretia zmluvy je potrebné predložiť:
   • Osvedčenie ministerstva hospodárstva o súlade projektu s energetickou politikou SR,
   • Potvrdenie o začiatku procesu verejného obstarávania,
   • Potvrdenie o začiatku procesu EIA,
   • Harmonogram krokov pre splnenie dodatočných podmienok zmluvy.
  • do 12-18 mesiacov od uzavretia zmluvy je potrebné predložiť:
   • Výsledok verejného obstarávania,
   • Potvrdenie o rezervácii kapacity od prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
   • Potvrdenie o ukončení procesu EIA.

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back