Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Zamestnávanie ukrajinských utečencov

 • Slovakia

  01-03-2022

  S účinnosťou od 26.2.2022 bol prijatý zákon o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (ďalej ako „ Novela“), ktorým sa okrem iného zjednodušuje proces poskytnutia dočasného útočiska podľa zákona o azyle.

  Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.

  V nadväznosti na Novelu, prijala dňa 28.2.2022 Vláda Slovenskej republiky uznesenie, ktorým schválila poskytovanie dočasného útočiska od 1.3.2022 do 31.12.2022.

  Komu je možné poskytnúť dočasné útočisko?

  Dočasné útočisko možno poskytnúť štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov, pričom za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:

  1. manžel štátneho občana Ukrajiny,
  2. maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
  3. rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

  Žiadosť a doklad o dočasnom útočisku

  Cudzinec môže požiadať o dočasné útočisko:

  1. hneď pri vstupe na územie Slovenskej republiky na príslušnom policajnom útvare v mieste hraničného priechodu alebo
  2. po vstupe na územie Slovenskej republiky na policajnom útvare príslušnom podľa miesta, kde sa zdržiava.

  Ak sa cudzincovi poskytne dočasné útočisko, vydá sa mu doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC".

  Zamestnávanie osôb, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko

  Podľa § 23a ods. 1 písm. k) zákona o službách zamestnanosti môže zamestnávateľ zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko.

  U štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko, sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie.

  Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva štátneho príslušníka, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko, je povinný zaslať úradu práce tzv. informačnú kartu (formulár je dostupný na stránke Ústredia práce) najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a odo dňa skončenia zamestnania.

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back