Global menu

Our global pages

Close
 
Marta  Gadomska-Gołąb, Partner

Marta  Gadomska-Gołąb

Partner

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Commercial agreements
 • Consumer
 • Food and drink
 • Health and life sciences
 • Health and safety
 • Intellectual property
 • Life sciences
 • Life sciences
 • Product liability and product recall
 • Retail

Practice notes

Marta Gadomska-Gołąb is a partner co-heading the Commercial practice at Eversheds Sutherland Poland.   

She specializes in regulatory issues related to product safety and civil matters related to product distribution, with a particular emphasis on consumer relations. She also deals with pharmaceutical law, food law, product liability and advertising law.

Due to her special interest in clinical trials and R&D in the health sector, she is involved in numerous initiatives related to the development of new technologies in medicine, advising medical startups among other clients.

She has 15 years of experience providing legal advice to businesses in the pharmaceutical, food, FMCG, household appliances and audio/video devices, clothing and furniture industries, evaluating activities and advertising campaigns on issues of unfair competition,  unfair market practices, and intellectual property rights. She has extensive experience in advertising of regulated products, with a particular focus on medicinal products, pharmacies, foods for particular nutritional uses, alcohol and tobacco. She assists clients in product labeling and presentation, compliance with sectoral and REACH requirements, and distribution agreements and distribution models at all levels of marketing. She has extensive experience negotiating and drafting clinical trial agreements, developing clinical trial procedures and informed consent forms, and handling research funding issues.

Before joining the firm, she gained experience at an international law firm and was seconded to a major innovative pharmaceutical company.

Marta Gadomska-Gołąb is a founding member of the Polish Coalition for Personalized Medicine and a member of the Polish Chamber of Healthcare IT. In 2018 she was appointed as mediator and conciliator at the Center for Amicable Resolution of Food Disputes.

She is recommended by prestigious legal directories in the Life Sciences field.

She is a graduate of the University of Warsaw, where she completed the course of study in US law offered in conjunction with the University of Florida Levin College of Law, and a postgraduate course in intellectual property. She is a lecturer in postgraduate studies on clinical trials at Jagiellonian University. She is working on her doctoral dissertation on patient consent and the law of clinical trials.

Recent projects

 • Advising a leading manufacturer of foods for particular nutritional uses for children in regulatory proceedings involving product labeling and composition
 • Representing a chain of leading clothing brands in a preliminary investigation of consumer practices
 • Creating internal procedures for distribution and advertising for a company from the food sector
 • Advising one of the largest manufacturers of household appliances and audio/video devices, digital cameras, computers and mobile equipment on legal compliance of product labeling and ongoing advertising campaigns, and on exercise of customers’ warranty rights for product defects and guarantee
 • Advising a manufacturer of home furnishings on product safety and advertising
 • Advising one of the world's largest producers of general merchandise on product safety, including applications to the Office of Competition and Consumer Protection and product recall
 • Advising clothing companies on labeling of products offered online
 • Advising an innovative software vendor on remote monitoring of clinical trials, involving development of a legal concept for product operation and agreements with contractors

Marta Gadomska-Gołąb jest radcą prawnym, partnerem współkierującym praktyką Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland. 

Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych związanych z bezpieczeństwem produktu oraz w zagadnieniach cywilistycznych związanych z obrotem produktami, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z konsumentami. Zajmuje się również prawem farmaceutycznym, żywnościowym oraz kwestiami odpowiedzialności za produkt oraz prawem reklamy. Jej zainteresowania zawodowe obejmują również badania kliniczne i R&D w sektorze ochrony zdrowia. Angażuje się w liczne inicjatywy związane z rozwojem nowych technologii w medycynie. Doradza startupom medycznym.  

Posiada ponad 15 lat doświadczenia w doradztwie prawnym dla biznesu. Pracuje dla wiodących spółek z sektora farmaceutycznego, żywnościowego, FMCG, AGD, RTV, odzieżowego i meblarskiego. Wspiera klientów w zakresie znakowania i prezentacji produktu, jego zgodności z wymogami sektorowymi oraz REACH, a także w zakresie umów i modeli dystrybucji na wszystkich szczeblach obrotu. Doradzała w przy wprowadzeniu pierwszego na polskim rynku modelu dystrybucji bezpośredniej w sektorze farmaceutycznym. Opiniuje kampanie reklamowe w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, nieuczciwych praktyk rynkowych, prawa własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reklamy produktów regulowanych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych, aptek, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Reprezentowała firmy w wielu postępowaniach przed organami nadzoru, dotyczących bezpieczeństwa produktów, w tym jego znakowania i składu, a także w postępowaniach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w tym w związku ze stosowanymi przez przedsiębiorców procedurami reklamacyjnymi.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia i negocjacji umów na badania kliniczne, przygotowywania procedur z zakresu badań klinicznych, formularzy ICF i kwestii związanych z finansowaniem badań. Tworzyła procedury wewnętrzne (SOP) dla firm żywnościowych  i farmaceutycznych (w tym w zakresie relacji z HCP) oraz przeprowadzała audyty prawne i compliance w sektorze farmaceutycznym.

Brała udział w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów zmian legislacyjnych z zakresu refundacji, reklamy i badań klinicznych współpracując z organizacjami branżowymi i środowiskiem akademickim.

Jest członkiem założycielem Polskiej Koalicji na Rzecz Medycyny Personalizowanej oraz członkiem Polskiej Izby Informatyki Medycznej. W 2018 roku została powołana na mediatora i koncyliatora Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów Dotyczących Żywności. Współtworzy kancelaryjnego bloga W ramach regulacji >

Prestiżowe informatory prawnicze rekomendują ją w dziedzinie Life Sciences.

Ukończyła University of Florida Levin College of Law oraz Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej na UW. Jest wykładowcą studiów podyplomowych z zakresu badań klinicznych prowadzonych przez UJ. Pisze pracę doktorską na temat zgód pacjentów i prawa badań klinicznych.

Ostatnie projekty

 • Doradztwo na rzecz jednego z czołowych producentów żywności specjalnego przeznaczenia dla dzieci w zakresie postępowań przed organami nadzoru  w zakresie znakowania i składu produktów
 • Reprezentowanie sieci wiodących marek odzieżowych w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym praktyk stosowanych wobec konsumentów
 • Tworzenie procedur wewnętrznych dotyczących dystrybucji oraz reklamy dla firmy z sektora żywnościowego
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych producentów urządzeń RTV i AGD, aparatów i kamer cyfrowych, sprzętu komputerowego i mobilnego w zakresie zgodności z prawem oznakowania produktów, prowadzonych kampanii reklamowych oraz realizacji przez konsumentów uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy oraz gwarancji
 • Doradztwo dla producenta wyposażenia domu w zakresie bezpieczeństwa produktu i reklamy
 • Doradztwo dla jednego z największych na świecie producentów artykułów wielobranżowych w zakresie bezpieczeństwa produktu, w tym zgłoszeń do UOKIK i wycofania produktu