Global menu

Our global pages

Close
 
Grzegorz Kott, Of Counsel

Grzegorz Kott

Of Counsel

Practice areas

 • Automotive
 • Banking and finance
 • Capital market law
 • Financial services and markets regulation
 • Insurance and reinsurance
 • Pensions
 • Restructuring and insolvency

Practice notes

Grzegorz Kott is an attorney at law and of counsel in the banking and finance team at Eversheds Sutherland Poland. 

He specializes in issues related to consumer finance, capital markets law, insurance law, as well as commercial and civil law.

Grzegorz has 25 years’ experience providing legal advice to domestic and international businesses in financial markets as well as other areas of business. He has also worked at international consulting firms in their tax and legal departments.

He provides day-to-day legal assistance to companies, including financial institutions such as consumer lenders, investments funds, insurers, banks and leasing providers. He drafts and reviews internal bylaws, general terms of contract, templates for basic documents necessary for the client’s business, agreements with transfer agents and depositaries, and the like. He advises on establishment, acquisition and restructuring of businesses, including entities operating on financial markets. He also advises on private equity transactions. He negotiates credit facility documentation, including security packages, contracts for sale of receivables, and other similar contracts.

Grzegorz advises on consumer regulations, in particular involving consumer finance, distance and off-premises sales, abusive clauses, and other issues connected with consumer contracts. He advises on disputes with consumer market regulators. He takes part in creation and review of sales structures from the perspective of compliance with consumer regulations. He is also the co-author of a commentary on the Consumer Credit Act.

Recent projects

 • Drafting and negotiating agreements for a sale of receivables with a total value exceeding PLN 1 billion
 • Legal analysis and negotiation of group insurance agreements
 • Drafting general terms and conditions and other insurance documentation for selected types of insurance cover
 • Reviewing, amending and negotiating investment agreement portfolios with respect to employee pension programs and other savings plans
 • Reviewing and drafting facility documentation for consumer credit offers for various sale channels
 • Reviewing and amending internal regulations at financial institutions such as anti-money laundering procedures, client conflict procedures, and procedures for implementing the Market Abuse Regulation

Grzegorz Kott jest radcą prawnym zajmującym stanowisko Of Counsel w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Eversheds Sutherland. 

Specjalizuje się w prawie dotyczącym consumer finance, prawie rynków kapitałowych, prawie ubezpieczeniowym, a także w prawie handlowym i cywilnym.
Posiada 25-letnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych zarówno z rynku finansowego, jak i innych sektorów gospodarki. Doradzał również w ramach międzynarodowych firm konsultingowych, w działach podatkowych i prawnych.

Prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym działających na rynkach finansowych, takich jak instytucje pożyczkowe, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele, banki i leasingodawcy. Projektuje oraz weryfikuje wewnętrzne regulaminy, ogólne warunki umów, wzory podstawowej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia danej działalności gospodarczej, umowy z agentami transferowymi lub z depozytariuszem itp. Doradza w zakresie tworzenia, nabywania i restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym również działających na rynkach finansowych. Świadczy doradztwo w zakresie transakcji typu private equity. Negocjuje dokumentację kredytową, w tym pakiety zabezpieczeń, umowy sprzedaży pakietów wierzytelności i umowy podobnego typu.

Doradza w zakresie regulacji konsumenckich, w szczególności dotyczących finansowych regulacji konsumenckich, sprzedaży na odległość i sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, niedozwolonych klauzul umownych oraz innych kwestii związanych z umowami konsumenckimi. Jego doradztwo obejmuje również spory z nadzorcami rynku konsumenckiego. Bierze udział w tworzeniu i weryfikacji nowych struktur sprzedaży pod względem ich zgodności z regulacjami konsumenckimi.

Jest współautorem komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim. Współtworzył również rozdział „Ograniczenia informacyjne w reklamach usług finansowych a uczciwość konkurowania” w książce pt. "Informacja na rynku usług finansowych" (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019).

Ostatnie projekty

 • Przygotowanie i negocjowanie umów sprzedaży wierzytelności o łącznej wartości przekraczającej miliard złotych
 • Analiza i negocjowanie umów grupowego ubezpieczenia
 • Projektowanie ogólnych warunków ubezpieczenia i dokumentacji ubezpieczeniowej dla wybranych typów umowy ubezpieczenia
 • Analiza, zmiany i negocjowanie pakietów umów inwestycyjnych z funduszami inwestycyjnymi w ramach pracowniczych programów emerytalnych i innych planów oszczędnościowych
 • Analiza i projektowanie dokumentacji kredytowej dla ofert kredytu konsumenckiego w różnych kanałach sprzedaży
 • Analiza i zmiany wewnętrznych regulacji w instytucjach finansowych takich jak np. procedury AML, procedury zapobiegania konfliktowi interesów, procedury implementujące MAR itp.