Global menu

Our global pages

Close
 
Tomáš Procházka, Partner

Tomáš Procházka

Partner

Practice areas

  • Employment law
  • Litigation and dispute management
  • Mergers and acquisitions

Practice notes

Tomáš Procházka is an attorney-at-law focusing in his practice especially on employment law, corporate law and has also significant experience in Litigation. Tomáš has received top recommendation (Band 1) for Employment Law by Chambers Europe and Legal 500 rankings.

Tomáš graduated from the Faculty of Law at the Charles University in Prague. He also studied law in Ireland at the University of Limerick. Tomáš actively participates in the Labour Code & Social Affairs Committee of American Chamber of Commerce, is a founding member of Czech Employment Lawyers Association (CzELA) and a member of Expert Advisory Board of Association for Development of Collective Bargaining and Labor Relations and a member of the Advisory Committee on Labour Law at the Czech Bar Association. Tomáš is a mediator of collective bargaining disputes appointed by the Ministry of Labor and Social Affairs.

In addition to his legal practice, Tomáš frequently lectures and regularly publishes in various professional magazines. Apart from Czech, he is fluent in English.

AWARDS

 

Sources describe Tomáš Procházka as "one of the best for labour issues in the Czech Republic with a remarkable reputation". He handles the full spectrum of employment matters including unfair dismissals, employee transfers and collective bargaining. Chambers and Partners, 2018 Edition

One client regards Tomáš Procházka as "the best attorney for labour law I know in the market," whilst others praise his ability to "explain terminology and the consequences of each step in non-legal terms." Chambers and Partners, 2017 Edition

Tomáš Procházka recently assisted Mondi Group with engagement contracts for senior management, alongside wider-ranging employment advice. Sources appreciate him as "always available, aware of context, with a proactive approach to finding solutions." Chambers and Partners, 2016 Edition

Tomáš Procházka rises in the rankings this year having earned extensive praise for his wide-ranging work. According to interviewees, he benefits from a useful combination of administrative and employment law knowledge, and "he is extremely knowledgeable and helpful, and always finds the correct solution. He thinks four steps ahead of others." Chambers and Partners, 2015 Edition

Department head Tomáš Procházka is admired by sources for the extensive knowledge he brings to mandates. Clients say: "We appreciate the way he can solve any problem. His willingness to help us is fantastic." Chambers and Partners, 2014 Edition

 


Tomáš Procházka je advokátem, který se ve své praxi zaměřuje zejména na pracovní právo, právo obchodních společností a má rovněž četné zkušenosti v oblasti sporné agendy. V rámci mezinárodního hodnocení právních služeb Chambers Europe a Legal 500 dosáhl Tomáš Procházka špičkového hodnocení pro pracovní právo (Band 1).

Tomáš Procházka absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Právo studoval rovněž v Irsku na univerzitě v Limericku. Tomáš Procházka je aktivním členem Výboru pro pracovní právo a sociální záležitosti v rámci Americké obchodní komory, zakládajícím členem Czech Employment Lawyers Association (CzELA), členem Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a od roku 2017 také členem Sekce pro pracovní právo České advokátní komory. Ministerstvo práce a sociálních věcí jmenovalo Tomáše Procházku zprostředkovatelem pro kolektivní pracovněprávní spory.

Vedle advokátní praxe se Tomáš věnuje přednáškové činnosti a pravidelně přispívá do různých odborných časopisů. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.

OCENĚNÍ

 

Klienti popisují Tomáše Procházku jako „jednoho z nejlepších na pracovní právo v České republice, s mimořádnou pověstí“. Tomáš ovládá celou šíři pracovněprávních záležitostí včetně sporných propouštění, převodu zaměstnanců a kolektivního vyjednávání.

Jeden z klientů považuje Tomáše Procházku za „nejlepšího advokáta na pracovní právo, kterého na trhu znám“, zatímco ostatní chválí jeho schopnost „vysvětlit terminologii a důsledky každého kroku v neprávních pojmech“. Chambers and Partners, 2017 Edition

Tomáš Procházka nedávno pomáhal skupině Mondi, vedle širšího pracovněprávního poradenství, i se smlouvami pro členy vyššího managementu. Klienti ho oceňují jako „vždy dostupného, se znalostí souvislostí a s proaktivním přístupem k nalézání řešení.“ Chambers and Partners, 2016 Edition

Tomáš Procházka v tomto roce stoupá v žebříčku, poté, co si vysloužil řadu doporučení za svůj široký odborný záběr. Podle hodnotitelů je jeho předností užitečná kombinace znalosti pracovního a správního práva a „je neobyčejně erudovaný a ochotný pomoci, vždy najde správné řešení. Přemýšlí o čtyři kroky před ostatními.“ Chambers and Partners, 2015 Edition

Vedoucí oddělení Tomáš Procházka je na základě referencí obdivován pro své rozsáhlé znalosti, kterými pomáhá svým klientům: „Oceňujeme způsob, jakým vyřeší jakýkoli problém. Jeho ochota pomáhat je fantastická.“ Chambers and Partners, 2014 Edition


 

Tomáš Procházka je advokát, ktorý sa vo svojej praxi sústreďuje predovšetkým na pracovné právo, právo obchodných spoločností a má rovnako bohaté skúsenosti v oblasti spornej agendy. V rámci medzinárodného hodnotenia právnych služieb Chambers Europe a Legal 500 dosiahol Tomáš Procházka špičkové hodnotenie pre pracovné právo (Band 1).

Tomáš Procházka absolvoval právnickú fakultu Karlovej univerzity. Právo študoval rovnako v Írsku na univerzite v Limericku. Tomáš Procházka je aktívnym členom Výboru pre pracovné právo a sociálne záležitosti v rámci Americkej obchodnej komory, zakladajúcim členom Czech Employment Lawyers Associaton (CzELA) a členom Kolégia expertov Asociácie pre rozvoj kolektívneho vyjednávania. Ministerstvo práce a sociálnych vecí menovalo Tomáša Procházku sprostredkovateľom pre kolektívne pracovnoprávne spory.

Popri advokátskej praxi sa Tomáš venuje prednáškovej činnosti a pravidelne prispieva do rôznych odborných časopisov. Okrem češtiny hovorí plynule po anglicky.

OCENENIA

 

Klienti opisujú Tomáša Procházku ako „jedného z najlepších na pracovné právo v Českej republike, s mimoriadnou povesťou“. Tomáš ovláda celú škálu pracovnoprávnych záležitostí vrátane sporných prepúšťaní, prevodu zamestnancov a kolektívneho vyjednávania. Chambers and Partners, 2018

Jeden z klientov hovorí, že Tomáš Procházka je „najlepší advokáta na pracovné právo, ktorého na trhu poznám“, zatiaľ čo ostatní chvália jeho schopnosť „vysvetliť terminológiu a dôsledky každého kroku s použitím neprávnych pojmov“. Chambers and Partners, 2017

Tomáš Procházka nedávno pomáhal skupine Mondi, popri širšom pracovnoprávnom poradenstve, i so zmluvami pre členov vyššieho manažmentu. Klienti ho oceňujú ako „vždy dostupného, so znalosťou súvislostí a s proaktívnym prístupom k nájdeniu riešenia.“ Chambers and Partners, 2016

Tomáš Procházka v tomto roku stúpa v rebríčku, po tom, čo si vyslúžil veľa doporučení za svoj široký odborný záber. Podľa hodnotiteľov je jeho prednosťou užitočná kombinácia znalosti pracovného a správneho práva a „je neobyčajne erudovaný a ochotný pomôcť, vždy nájde správne riešenie. Premýšľa o štyri kroky pred ostatnými.“ Chambers and Partners, 2015

Vedúci oddelenia Tomáš Procházka je na základe referencií obdivovaný pre jeho rozsiahle vedomosti, ktoré prináša svojim klientom. Klienti vravia: „Oceňujeme spôsob, akým dokáže vyriešiť akýkoľvek problém. Jeho ochota pomáhať je fantastická.“ Chambers and Partners, 2014

 


Tomáš Procházka ist Rechtsanwalt, der sich in seiner Praxis insbesondere auf das Arbeits- und Gesellschaftsrecht konzentriert und hat auch viel Erfahrung auf dem Gebiet streitigen Rechtsangelegenheit vorweisen kann. Im Rahmen der internationalen Bewertung der Rechtsanwälte durch Chambers Europe wurde Tomáš für das Arbeitsrecht empfohlen.

Tomáš Procházka absolvierte die Rechtsfakultät an der Karlsuniversität. Recht studierte er auch in Irland an der Universität in Limerick. Tomáš Procházka ist aktives Mitglied des Ausschusses für Arbeitsrecht und Sozialwesen bei der Amerikanischen Handelskammer, ein Gründungsmitglied der Czech Employment Lawyers Assotiation (CzELA) und Mitglied des Expertenkollegiums der Assoziation für Entwicklung der Kollektiverhandlungen. Das Ministerium für Arbeit und Sozialwesen ernannte Tomáš Procházka zum Vermittler für kollektivvertragsrechtliche Streitigkeiten.

Neben seiner Anwaltspraxis widmet sich Tomáš Procházka auch der Vortragstätigkeiten und publiziert regelmäßig Beiträger in verschiedene Fachzeitschriften. Außer Tschechisch spricht er fließend Englisch.

AUSZEICHNUNGEN

 

Einer unserer Mandanten meint, dass Tomáš Procházka „der beste Rechtsanwalt im Arbeitsrecht sei, den ich auf dem Markt kenne”, während die anderen seine Fähigkeit schätzen, „die Terminologie und Folgen eines jeden Schritts mit nicht rechtsfachlichen Begriffen zu beschreiben“. Chambers and Partners, 2017 Edition

Tomáš Procházka hat unlängst in der Gruppe Mondi geholfen, neben einer umfassenden arbeitsrechtlichen Beratung, auch mit Verträgen für die Mitglieder des Topmanagements. Von den Mandanten wird er als „immer erreichbar, mit der Kenntnis der Zusammenhänge und einem proaktiven Ansatz zur Lösungsfindung“ geschätzt. Chambers and Partners, 2016 Edition 

Tomáš Procházka steigt im Rating weiter auf, nachdem er für seine umfangreichen fachlichen Kenntnisse eine Reihe von Empfehlungen bekommen hat. Nach Aussagen derer, die ihn bewertet haben, liegen seine Vorzüge in der sehr nützlichen Kombination von Fachkenntnissen im Arbeits- und Verwaltungsrecht und er „ist außerordentlich kenntnisreich und hilfsbereit, findet immer die richtige Lösung und ist anderen vier Schachzüge voraus.“ Chambers and Partners, 2015 Edition

Aus den Referenzen der Mandanten ist sich, dass Tomáš Procházka für seine umfassenden Kenntnisse anerkannt ist, mit denen er den Mandanten hilft. Sie erklärten: „Wir schätzen die Art wie er jedes Problem löst, seine Bereitschaft zu helfen ist fantastisch.“ Chambers and Partners, 2014 Edition